รูปกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหัวเสือ, กำนันตำบลหัวเสือ, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม.ตำบลหัวเสือ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและหยอดทรายอะเบท เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567 ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ส่วนราชการ วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเสือ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2567 เวลา 13:25:43
.