รูปกิจกรรม

กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหัวเสือ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ประชาชนที่มีสุนัขและแมวในครอบครองมีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัขและแมว และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวในครอบครองไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่คน
วันที่ พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:24:20
.