ข่าวสารประกาศ

โครงสร้างส่วนราชการ
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
1. อำนาจหน้าที่สำนักปลัด


มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประขุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. งานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกฏหมายและคดี งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด งานประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารหั่วไป
– งานสารบรรณ
– งานตรวจสอบภายใน
– งานบริหารงานบุคคล
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานประชาสัมพันธ์
– งานอาคารสถานที่
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการประชาชน
– งานรัฐพิธี
– งานประชาสัมพันธ์องค์กร
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ
– งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
– งานประสานโครงการฝึกอบรม
– งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ
– งานอำนวยการและประสานราชการ
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

2. งานนโยบายและแผน
– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานงบประมาณ
– งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

3. งานกฏหมายและคดี
– งานกฏหมายและคดี
– งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
– งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
– งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานระเบียบการคลัง
– งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.
– งานให้คำปรึกษาทางกฏหมายและคดีแก่ประชาชน
– งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
– งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
– งานการประชุมสภา อบต
– งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
– งานข้อมูลการเลือกตั้ง
– งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานอำนวยการ อปพร.
– งานป้องกันสาธารณภัย
– งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
– งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์

5. งานกิจการสภา อบต.
– งานระเบียบข้อบังคับประชุม
– งานการประชุม
– งานอำนวยการและประสานงาน

อำนาจหน้าที่กองคลัง

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงนเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานเก็บรักษาเงิน
– งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี
– งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
– งานอื่นๆที่เกี่่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานการบัญชี
– งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
– งบงานการเงินและงบทดลอง
– งบรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
– งบรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
– งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
– งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
– งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
– งานตรวจสอบและประเมินภาษี
– งานการนำส่งเงินรายได้
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
– งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
– งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
– งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย


อำนาจหน้าที่กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
– งานวิศวกรรม
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานจัดตกแต่งสถานที่

3. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสำรวจและแผนที่
– งานวางผังพัฒนาเมือง


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
– งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานสนับสนุนกิจการศาสนา
– งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
– งานสันทนาการ – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา
– งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
– งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ไฟลแนบ
ดาวน์โหลด 7gDu2NcOv_3m.pdf
เข้าชม 775 ครั้ง