ข่าวสารประกาศ

ประวัติความเป็นมา
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
ประวัติความเป็นมา

ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ทำการ อบต. เดิมใช้ศูนย์ข้อมูลพัฒนาชุมชน บ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการตั้งแต่ พ.ศ.2540-2543 มีสมาชิกอบต. 42 คน พนักงานส่วนตำบล 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน เป็น อบต. ชั้น 5 ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการ อบต.มาอยู่ที่ หมู่13 มีพื้นที่ 13 ไร่ ขออนุญาตใช้ที่พัสดุเมื่อ พ.ศ.2544 สร้างที่ทำการใหม่ ลักษณะชั้นเดียว ปัจจุบันมีสมาชิก อบต. 28 คน

พื้นที่
มีเนื้อที่ประมาณ 50.23 ตร.กม. หรือประมาณ 31,395 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือ
เข้าชม 708 ครั้ง