ข่าวสารประกาศ

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)
พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567
ไฟลแนบ
ดาวน์โหลด HJEM8R9WwcZe.jpg
เข้าชม 99 ครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อข่าว
1 ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2567