หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมาน พรมศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
โทรศัพท์ 090-2434961
นายธำรง จันทร์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 065-1131972
นางจิรชยา สอนบุญทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 098-5864195
นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-9033909
 
นางสาวอลิษา ถนอมพุทรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 098-8787818