สำนักปลัด อบต.

นายธำรง จันทร์ศรี

หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 065-1131972
นายบุญยงค์ โยศิริ
นิติกรชำนาญการ
นางช่อทิพย์ หารบุรุษ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางศิรารัตน์ แจ่มศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวคำนวณ ใจศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวสุพัตรา ดวนใหญ่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุวรรณ์ ผลแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นางสาวจินตนา สมาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบันชัย ดวนใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
นางจรรยาภรณ์ โกสีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชิต ใจมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวสำราญ ดวงเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบัวลบ วิเชียร
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
 
นายสุทัศน์ สมพงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอนุรักษ์ หาญคำจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายประมวล ไชยา
คนงาน
นายบรรจง สถานพงษ์
ภารโรง
 
นายจำเนียร สว่างภพ
ยาม