สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายตรีพิสินชัย จันครา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
นายจำเนียร จันทะโชติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
นายสมาน พรมศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
 
นายจันทร์ อุปมัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายลัน จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 3
 
นายสุจินต์ วิเชียร
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสุจิน พงษ์เพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
นายวิจิตร เบิกบาน
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสุข มังสา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
 
นางวรรณิฎา ประจญ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาววอน ศรีบุญเรือง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
 
นางสุรินทร์ จันครา
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเฉลิม พลคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
 
นางเอื้องฟ้า สว่างภพ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นางสมถวิล ศรีคำม่วน
ส.อบต.หมู่ที่ 14