ผู้บริหาร

นายเมธา จันครา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
โทรศัพท์ 088-3594086
นายสายยัน สถานพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
โทรศัพท์ 087-9639592
นายถนอม สถานพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
โทรศัพท์ 090-9238883
 
นายไพรลิน สว่างภพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
โทรศัพท์ 086-1532257