กองช่าง

นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-9033909
นายอรุณ  บึงไกร
นายช่างโยธา
นายไชยา จันครา
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
 
นายศิริพงษ์ ประจญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปาริตา สว่างภพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายชาคริต พรมศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเอ ประจญ
คนงาน