กองคลัง

นางจิรชยา สอนบุญทอง

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 098-5864195
นางจิรชยา สอนบุญทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทรศัพท์ 098-5864195
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์ศรัญญ์ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
นายเด่น สายทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวยอดฉัตร พิรุณโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายไกรสิทธิ์ สว่างภพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวศุภานิช ทองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ