กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอลิษา ถนอมพุทรา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 098-8787818
นางสาวอลิษา ถนอมพุทรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 098-8787818
นางคำตา สถานพงษ์
ครู
 
นางอำไพ สว่างภพ
ครู
นางแอ๊พปิญา คำแสน
ครู
 
นางอังคณา จันครา
ครู
นางณัชญานันทน์ พงษ์สุวรรณ์
ครู
 
นางสมเหรียญ คำแสน
ครู
นางสาววีรภรณ์ บุญพามา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางพรรณกาญจน์ ทบวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางบัวพา สารชาติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางนภาทิพย์ รัตนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางวิไลลักษณ์ สมพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางอภิญญา พงษ์สุระ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางรมย์มะณี สมจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางจันทร์เพ็ญ จันครา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัชฎา สถานพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาวคำนึง ศรีสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจิตรรดา สายแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางวรรษมน สว่างภพ
คนงาน