ผลการประเมินความพึงพอใจ

จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด
438
คน

# เรื่องที่ขอรับบริการ ผู้ประเมิน/คน
1 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 0
2 การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 0
3 การใช้ Internet ตำบล 1
4 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 0
5 การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน 0
6 การออกแบบอาคาร 0
7 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1
8 การชำระภาษีป้าย 1
9 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 1
10 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0
11 การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 0
12 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 0
13 การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1
14 การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 0
15 การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 0
16 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0
17 การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1

ความพึงพอใจแต่ละด้าน

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ประเมิน/คน คะแนนเฉลี่ย ระดับ
1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 422 1.06 น้อยที่สุด
2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 421 5.21 มากที่สุด
3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 421 1.05 น้อยที่สุด
4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 421 1.09 น้อยที่สุด
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้ประเมิน/คน คะแนนเฉลี่ย ระดับ
1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 421 1.05 น้อยที่สุด
2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 421 1.09 น้อยที่สุด
3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 421 1.05 น้อยที่สุด
4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 421 1.09 น้อยที่สุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ประเมิน/คน คะแนนเฉลี่ย ระดับ
1 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม 421 1.05 น้อยที่สุด
2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 421 1.12 น้อยที่สุด
3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก และเหมาะสม 421 1.31 น้อยที่สุด
4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 421 1.05 น้อยที่สุด
# ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด ผู้ประเมิน/คน
1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 0
2 ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน 0
3 ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร 0
4 ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 0
5 ด้านบริการการรับชำระภาษี 0
6 ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 0