แบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้กรอกแบบประเมิน
ที่อยู่
โทรศัพท์

เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก และเหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)