นายเมธา จันครา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
088-3594086

นายสมาน พรมศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
090-2434961

จดหมายข่าว

 • กิจกรรมการเปิดรับซื้อ - ขายขยะรีไซเคิล ของธนาคารขยะ บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
  15 ก.ค. 2567
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  14 มิ.ย. 2567
 • การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีนาฎศิลป์พื้นบ้าน
  14 มิ.ย. 2567
 • การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถการพื้นบ้าน
  14 มิ.ย. 2567
 • กิจกรรมการเปิดรับซื้อ - ขายขยะรีไซเคิล ของธนาคารขยะ บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ
  15 มี.ค. 2567

5 ลำดับข่าวใหม่ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

 • 12 มิ.ย. 2567
 • 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

 • 12 มิ.ย. 2567
 • 98 ครั้ง
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

 • 30 เม.ย. 2567
 • 175 ครั้ง
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 • 19 เม.ย. 2567
 • 194 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.หัวเสือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยแสกน QR code แบบวัด EIT

 • 13 มี.ค. 2567
 • 341 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

 • 12 มิ.ย. 2567
 • 1
 • 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

 • 12 มิ.ย. 2567
 • 1
 • 98 ครั้ง
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

 • 30 เม.ย. 2567
 • 1
 • 175 ครั้ง
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงินพร้อมรายงานของผุ้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 • 19 เม.ย. 2567
 • 1
 • 194 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.หัวเสือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยแสกน QR code แบบวัด EIT

 • 13 มี.ค. 2567
 • 1
 • 341 ครั้ง

บริการประชาชน

หมวดหมู่

โหลดใหม่

id เรื่อง วันที่ เปิดอ่าน

รูปภาพกิจกรรม

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567กศ.มท 0816.3/ว302315/07/2567
การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกพส.มท 0810.4/ว306217/07/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)สน.บถ.มท 0809.4/ว301915/07/2567
การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลเมืองคุณภาพกต.มท 0818.2/ว308518/07/2567
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.7/ว303215/07/2567
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ตามมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2567กสว.มท 0820.3/ว303616/07/2567
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)สน.บถ.มท 0809.3/ว310119/07/2567
การดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567กพส.มท 0810.6/ว310519/07/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว303115/07/2567
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กพส.มท 0810.2/ว309819/07/2567
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567กศ.มท 0816.5/ว308418/07/2567
การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยกต.มท 0818.2/ว306817/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสวัสดิการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)สน.คท.มท 0808.2/10371-1037419/07/2567
แนวทางการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562สน.คท.มท 0808.3/ว306917/07/2567
ประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลรายงานผลกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพกศ.มท 0816.3/ว311119/07/2567
ขอความอนุเคราะห์สำรวจ คัดกรองเด็กและเยาวชนในโครงการ ท้องถิ่นไทยห่วงใยเด็กไทยสายตาดีกศ.มท 0816.3/ว302415/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว303015/07/2567
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567กค.มท 0803.3/ว302915/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกพส.มท 0810.4/ว302615/07/2567
ขอส่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พศ. 2567กพส.มท 0810.6/ว307117/07/2567
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567สน.บถ.มท 0809.2/ว7017/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)สน.คท.มท 0808.2/10375-1044619/07/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2567สน.คท.มท 0808.3/ว304716/07/2567
คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสน.บถ.มท 0809.6/ว5417/07/2567
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567กพส.มท 0810.6/ว307017/07/2567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กสธ.มท 0819.2/ว305416/07/2567
แนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงเดือนตุลาคม 2567กสว.มท 0820.3/ว305717/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567)สน.คท.มท 0808.2/10067-1014215/07/2567
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตกพส.มท 0810.8/ว304816/07/2567
ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่กศ.มท 0816.3/ว307617/07/2567